MENU

KARAPATAN NG PASYENTE

Bilang Pasyente Ikaw ay may Karapatan ayon sa Batas na:

 

1.MALAMAN

A.Ang iyong karapatan sa isang wika na iyong naiintindihan;

B.Ang mga pangalan at departamento ng mga manggagamot at kawani na kakalinga sa iyo habang ikaw ay nasa ospital;

C.Ang uri, sanhi at kahihinantnan ng iyong karamdaman;

D.Ang lahat ng pamamaraang gagamitin na panglunas sa iyong karamdaman, ang mga benepisyo, posibleng komplika at ang halaga ng gamutang gagawin sa iyo;

E.ang iba pang “alternatibong” pamamaraan ng panlunas sa iyong karamdaman, maging ang pagtutol mo sa gagawing paggagamot sa iyo at ang kahihinatnan ng pagtutol mo sa nasabing pamamaraan.

2.MAKATANGGAP NG PANGANGAILANGANG MEDIKAL na

A.Walang pinipiling lahi, relihiyon, kasarian, kapansanan, oryentasyong seksual o antas ng pamumuhay sa lipunan.

B.May paggalang, pang-unawa at ibinibigay sa isang malinis, Malaya at ligtas na kapaligiran.

C.Naayon sa iyong pangangailangang pangkalusugan, tugma sa nilagdaan mong pahintulot, pagpapasiya at papahayag.

D.Maagao at akma sa iyong pangangailangan.

3.MAPANGALAGAAN ang iyong “privacy” at “confidentiality” ng mga impormasyon at talaan tungkol sa iyong kalusugan.

4.MAPAGPAYUHAN, MAIBAHAGI AT TUMANGGING MAKIBAHAGI sa pananaliksik sa medikal, mabigyan ng impormasyon sa layunin at pamamaraan ng gagawing pananaliksik ay hindi makakaapekto sa iyong kalusugan.

5.MAKIBAHAGI sa lahat ng mga pagpapasiya tungkol sa pagpapagamot at paglabas sa ospital.

6.MAILAHAD ng walang takot ang anumang reklamo sa tinanggap na pangangalaga at serbisyo at MABIGYAN ng ospital ng  karampatang tugon sa reklamong ipaparating sa namumuno ng ospital.

7.MAPAHINTULUTAN ang kapamilya at iba pang tao na bumisita sa iyo ng ayon sa iyong kakayahang tumanggap ng bisita ayon sa patakarang ipina-iiral ng ospital.